Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Szociális ügyek (segélyek) és gyermekvédelmi intézkedések

Illetékes : Közigazgatási és Népjóléti Iroda

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó fenntartók működési engedélyezéséhez (módosítás, visszavonás) letölthető adatlapok

Szociális Informatikai Műhelykonferencia

Lehetséges ügyek:

Tudnivalók a kérelem benyújtásáról

 • a kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani

 • valamennyi kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmeket igazoló okiratokat

 • valamennyi szociális igazgatási eljárás illetékmentes

 • jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
  A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

  Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

 • nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani:
  a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

 • a családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

 • a havi jövedelem kiszámításakor

  • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

  • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

 • a jövedelem típusai:
  1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

  2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

  3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

  4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

  5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

  6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

  7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

 • a kérelmek kitöltésében, benyújtásában kollégáink segítséget nyújtanak személyesen, vagy a 26-503-319, 26-503-327 telefonszámokon. Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal.Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Leírás
 • Az jogosult,
  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2008-ban: 34.200 Ft);
  • aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2008-ban: 42.750 Ft) nem haladja meg és vagyona nincsen.
 • A kérelem alapján hatósági bizonyítvány kiállítására kerül sor.
 • Az elsőfokú hatáskört Szentendre Város Jegyzője  gyakorolja.
 • A jogorvoslati kérelmeket a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal bírálja el.
Szükséges okmányok
 • Kérelem
 • Jövedelemigazolás a kérelmezőtől és családtagjaitól (formanyomtatvány megtalálható lent)
 • Vagyonnyilatkozat (formanyomtatvány megtalálható lent)

Időskorúak járadéka

Leírás
 • Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
 • Járadékra jogosult:
  • a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (2008-ban 22.800 Ft), vagy
  • az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2008-ban 27.075 Ft), vagy
  • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2008-ban 37.050 Ft)
 • A kérelem alapján határozat meghozatalára kerül sor
 • Az elsőfokú hatáskört Szentendre Város Jegyzője  gyakorolja.
 • A jogorvoslati kérelmeket a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal bírálja el.
Szükséges okmányok

 • Kérelem
 • Jövedelemigazolás a kérelmezőtől és házastársától, élettársától (formanyomtatvány megtalálható lent)
 • Vagyonnyilatkozat (formanyomtatvány megtalálható lent)

Hadigondozás megállapítása

Folyamat
Az eljárás kérelemre indul:
 • hadigondozásba vételre
 • egyösszegű térítés megállapítására
 • temetési hozzájárulás megállapítására

Amennyiben az igénylő a törvényben meghatározott feltételekkel rendelkezik elkészítjük a hadigondozásba vételről a határozatot (hadiárvává, hadirokkanttá, hadiözveggyé nyilvánítást) és a pénzellátás megállapításáról is rendelkezünk. A kérelem elbírálása jegyzői hatáskörbe tartozik. A jogosult ügyfélnek kiadjuk a hadigondozási igazolványt, közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon. A jogerős határozatot megküldjük a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a pénzellátás folyósítása céljából. Jogorvoslatot a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal gyakorolja.

Szükséges okmányok
 • kérelem
 • igénylő nyugdíjszelvénye,
 • meglévő hadigondozási iratok,
 • orvosi iratok a hadieredetű sérülésről.

Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, hivatalból megkeressük az OOSZI-t szakvélemény elkészítésére. Iratokat kérhetünk:

 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól
 • Magyar Honvédség Központi Irattártól
 • helyi, megyei, országos levéltártól
 • Vöröskereszttől
 • Társhatóságoktól

Közgyógyellátás alanyi jogon

Folyamat

A települési önkormányzat jegyzője közgyógyellátási jogosultságot állapít meg a következők számára:

 • a bentlakásos gyermek és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
 • rendszeres szociális segélyben részesülő
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
 • a központi szociális segélyben részesülő
 • a rokkantsági járadékos
 • aki I. II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
 • aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a fentiek közül a megfelelő tény igazolása
Közgyógyellátási igazolványok normatív alapon történő kiadása
Folyamat
Az eljárás kérelemre indul.
A határozat jegyzői hatáskörben készül, az igazolvány egy év időtartamra kerül kiadásra.
Jogorvoslat: Pest Megyei közigazgatási Hivatal.
Szükséges okmányok
 • Kérelem
 • a közös háztartásban élők 3 havi jövedelemigazolása (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a gyógyszerköltségről, illetve gyógyászati segédeszközről szóló igazolás.
A gyógyszerköltség legalacsonyabb összege a mindenkori nyugdíjminimum 10 %-a kell legyen..

Közgyógyellátás méltányosságból

Folyamat
Az eljárás kérelemre indul.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A jogorvoslatot Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja. Különösen méltányos: 80. életévét betöltött, 10 éve szentendrei lakos, jövedelemigazolás nélkül jogosult közgyógyellátásra a 25/2003 (V.19.) Önk. számú rendelet alapján
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a közös háztartásban élők 3 havi jövedelemigazolása (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a gyógyszerköltségről, illetve gyógyászati segédeszközről szóló igazolás.
A gyógyszerköltség legalacsonyabb összegének, a háztartás egy főre jutó havi nettó átlagjövedelmének 15 %-át el kell érnie, vagy meg kell haladnia azt.

Ápolási díj

Folyamat
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
A kérelem elbírálása polgármester hatáskörébe tartozik.
A jogorvoslatot Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja.
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • ápoló -ha munkaviszonya van- fizetés nélküli szabadságról szóló igazolása,
 • igazolást arról, hogy nem részesül rendszeres pénzellátásban (munkaügyi kp-ból)
 • a családban együtt élők 3 havi jövedelemigazolását (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • háziorvosi szakvélemény az ápoltról (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Lakbértámogatás

Folyamat
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A jogorvoslatot Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja.
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • 3 havi jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • munkanélküliek esetén: munkaügyi kp-ból igazolás, és nyilatkozat (a nyilatkozat nyomtatványa megtalálható lenn)
 • lakásbérleti szerződés
 • igazolás arról, hogy nincs lakbértartozása, valamint a havi lakbér összegéről
 • lakásfenntartás költségeit igazoló számlák 12 hónapra visszamenőleg
 • gyógyszerköltségről igazolás

Fűtési segély

Folyamat
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
A támogatás október 15-től április 15-ig nyújtható.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A jogorvoslatot Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja.
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • Jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a téli fűtési számlák (gáz, fa, szén tüzelő olaj, villany).

Átmeneti segély

Folyamat
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A jogorvoslatot Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja.
Szükséges okmányok
 • kiskorú kérelem vagy nagykorú kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Célja
A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése.
Leírás
A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban (közös háztartásban) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, amely a 2005. évben 24.700 Ft, valamint vagyona nagysága nem haladja meg a törvény által előírt mértéket. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. A rendszeres támogatás havi összege - gyermekenként - 2005. évben 5.343 forint. A 2005. évet követően a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával. A rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat évente legalább egyszer felülvizsgálja.
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • A család jövedelemviszonyait tanúsító nyilatkozat, az igénylő és a vele közös háztartásban élő mindennemű rendszeres jövedelméről és rendszeres pénzellátásról 3 hónapra (formanyomtatvány megtalálható lenn, jövedelem és vagyonnyilatkozat)
 • A kereső családtagok utolsó hat (3) havi nettó jövedelméről munkáltatói igazolás -táppénzről, GYES-ről is! ( formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • Nyugdíjasok esetében a legutolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjigazolvány fénymásolata.
 • Munkanélküliek esetében járadékot megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó csekkszelvény.
 • Munkanélküliek járadékában nem részesülők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, hogy munkát tudnak-e felajánlani, illetve igazolása a nyilvántartásba vételről.
 • Jövedelempótló támogatásban rendszeres szociális segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülőknél az utolsó postai csekkszelvény.
 • Vállalkozásból származó jövedelmek esetén az APEH igazolása (az adóbevallás fénymásolata nem elégséges).
 • Ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetlegesen igazolás az árvaellátásról (özvegyi nyugdíjról is!).
 • Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
 • Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, vagy nyilatkozat két tanú aláírásával), valamint a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról.
 • Ha a kérelmező elvált, a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata.
 • Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás.
 • 14 éven felüli gyermek(ek) esetében oktatási intézmény igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
 • A gyermek(ek) születési kivonatának fénymásolata.
 • Ha a családban kiskorú gyermek van, az illetékes egészségügyi-, oktatási-, nevelési intézmény javaslata (a kérelem utolsó oldalán kell kitölteni)
 • Környezettanulmány (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Étkezési térítési díj mérséklése

Leírás
Bölcsődés, óvodás, általános-és középiskolás gyermekes családok részére nyújtható támogatás.
A rendeletben előírt feltételek fennállása esetén:
Támogatás mértéke: 25%-50%-100%.
A három és többgyermekes család esetén a támogatás mértéke minimum 50%.
Jogorvoslat: Szentendre Város Önkormányzata.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások az igénylő és az életvitelszerűen ott tartózkodó mindennemű rendszeres jövedelméről és rendszeres pénzellátásairól.
  • A kereső családtagok utolsó három havi nettó jövedelméről munkáltatói igazolás (táppénzről, GYED-ről, GYET-ről, GYES-ről is).
  • Nyugdíjasok esetében a legutolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány fénymásolata.
  • Munkanélküliek esetében a munkanélküli járadékot megállapító határozat fénymásolata és az utolsó csekkszelvény.
  • Munkanélküli járadékban nem részesülők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, hogy munkát tudnak-e felajánlani, illetőleg munkanélküli járadékban részesül-e vagy sem.
  • Nyilatkozat arról, hogy van-e munkahelye és munkából származó rendszeres jövedelme.(Amennyiben alkalmi munkából él, úgy írja le azt is, hogy körülbelül mekkora jövedelme származik belőle havonta).
  • Jövedelempótló támogatásban, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban részesülőknél utolsó postai csekkszelvény.
  • Vállalkozásból származó jövedelmek esetében az APEH igazolása (az adóbevallás fénymásolata nem elég).
  • Ha a családban kiskorú gyermek van a családi pótlék összegéről igazolás, amennyiben árvaellátásban részesül, úgy arról is.
  • Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
  • Tartásdíj összegéről igazolás (postai szelvény fénymásolata, vagy nyilatkozat és a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról). Amennyiben nem kapja a megítélt tartásdíjat, úgy nyilatkozat is.
 • Ha a kérelmező elvált, válásról szóló bírósági végzés fénymásolata.
 • Amennyiben haszonélvezőként lakik a lakásban és nem él közös háztartásban a tulajdonossal, két tanú aláírásával ellátott nyilatkozatot csatoljon arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos milyen összeggel járul hozzá a lakásfenntartási költségekhez.
 • 14. éven felüli tanulók esetében iskolalátogatási igazolás.

Temetési segély

Folyamat
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
A rendeletben előírt jövedelmi viszonyok esetén megállapítható, s a jövedelemtől függően változó mértékű
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A jogorvoslatot Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja.
Szükséges okmányok
 • kérelem
 • a temetési számla (megrendelő) eredeti példánya,
 • közös háztartásban élők 3 havi jövedelemigazolása (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a halotti anyakönyvi kivonat, amelyre rávezetjük a segély kifizetésének a tényét.

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

Személygépkocsi szerzési támogatás

Folyamat
Gépkocsi szerzési támogatási jogosultság megállapítása: Az ügyfél egyedileg megírt kérelmére induló eljárás.
A jogosultság megállapítása egy évre szól, és jegyzői hatáskörben alakszerű határozattal történik. A jogerős határozat egy példánya a csatolt mellékletekkel együtt a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz kerül felterjesztésre, ahol évente döntenek az igény kielégítéséről. döntésükről közvetlenül értesítik a kérelmezőt. Amennyiben a tárgyévben a támogatási igény nem kerül kielégítésre, a mozgáskorlátozott a következő év április hó 30-ig kérheti jogosultágának újabb egy évre történő meghosszabbítását. Azon személyek, akik szerzési támogatásban részesülnek, az erről szóló vásárlási utalványt a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz kapják kézhez.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottságról (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • szállítást végző személy, vagy saját maga jogosítványának fénymásolata, illetve a vezetői alkalmasság igazolása
 • amennyiben jogosítvánnyal nem rendelkezik a kérelmező, a szállítást vállaló személy nyilatkozata.
 • nyilatkozat arról, hogy hét éven belül szerzési támogatásban nem részesült
 • tárgyévet megelőző évről jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Folyamat
A támogatás minden év január 01. és április 30. között kérhető.
Szükséges okmányok
 • kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • I. fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottságról
 • tárgyévet megelőző évről jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • nyugdíjasnál-igazolás az előző évi nyugdíjról
 • nyilatkozat arról, hogy nem részesül fogyatékossági támogatásban (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye

Leírás
Az aktív korú nem foglalkoztatott ismételt munkába állása érdekében az önkormányzat rendszeres szociális segély folyósítása.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • 3 havi jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Folyamat
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Javaslatot tehet: a védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, oktatási intézmény gyermekvédelmi felelőse.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
Jogorvoslatot a Szentendre város Képviselő-testülete gyakorolja.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • 3 havi jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • adóbevallás, kereseti igazolás, tartásdíj igazolás, utolsó havi nyugdíjszelvény, családi pótlék igazolás

Rendszeres szociális segély rokkantak és vakok részére

Leírás
Szentendre Város Polgármestere rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki a 18. életévét betöltötte, de aktív korú és munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül. A havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.
A rendszeres szociális segély megállapítása határozatlan időre történik, de évente felülvizsgáljuk.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • 3 havi jövedelemigazolások (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Beiskolázási segély

Leírás
A nappali tagozaton tanuló gyermek (max. 23 éves) beiskolázását segítő támogatás. A kérelmet május 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a közös háztartásban élő hozzátartozók 3 havi jövedelemigazolását , (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a középiskolai tanulmányokat folytató gyermek iskolalátogatási igazolása

Lakásfenntartási támogatás

Leírás
A lakás fenntartását segítő támogatás.
A rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén megállapítás a beadást követő hónap első napjától történik, és évente meg kell újítani.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • 12 hónapra visszamenőleg közüzemi díjszámlák (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • közös háztartásban élő hozzátartozók 3 havi jövedelemigazolása (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Krízissegély

Leírás
Krízissegély nyújtható annak a személynek, illetve családnak,
 • akinek a létfenntartása rendkívüli körülmények - így különösen elemi kár, tartós betegség - miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált.
 • Jövedelemhatár: a nyugdíjminimum kétszerese.
 • Adható legmagasabb összeg: a nyugdíjminimum ötszöröse.
Szükséges okmányok
 • Kérelem (formanyomtatvány megtalálható lenn)
 • a közös háztartásban élő hozzátartozók 3 havi jövedelemigazolása (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele

Szükséges okmányok
 • Kérelem benne, jövedelemnyilatkozat, orvosi igazolás (formanyomtatvány megtalálható lenn)

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

Leírás

A központi költségvetés a közműfejlesztési hozzájárulás egészének vagy részleteinek megfizetése időpontjában jogosult magánszemély részére a  közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett  összegének, ingatlanonként és közművenként azonban legfeljebb 150 ezer forintnak a 25 %-át támogatásként visszatéríti.

Az a magánszemély jogosult a támogatásra aki rendszeres szociális segélyben, vagy kiskorú gyermeke után a gyermekvédelmi támogatásról szóló jogszabályban  meghatározott kiegészítő  családi pótlékban, valamint gyermekvédelmi támogatásban, vagy időskorúak járadékában, vagy normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint  öregségi nyugdíj legkisebb összegének  kétszeresét meg nem haladó nyugellátásra jogosult (jelenleg: 49.400.-Ft).

A támogatást gázelosztó vezeték hálózat, víz és csatornahálózat, közcélú villamos hálózat és  út építésére, valamint közműhálózat fejlesztésére lehet igényelni.

Nem igényelhető közműfejlesztési támogatás az ingatlanon belüli közmű vezetékhálózat  megépítése után, valamint abban az esetben ha azt más  módon  már elszámolták. Ha  a közművesítés helye  és a lakóhely nem azonos csatolni kell a lakóhely szerinti település jegyzője által a jogosultságra kiadott igazolást is.

A Polgármesteri Hivatal kizárólag adminisztratív  közreműködő tevékenységet lát el, a támogatás igénybevételéről a Magyar Államkincstár dönt.

A közműfejlesztésben anyagilag áldozatot vállaló magánszemélyeket 1995-ig törvény mentesítette a helyi adók megfizetése alól a közműfejlesztésre befizetett összeg erejéig, illetve maximum 5 évig. Ezt a mentességet Szentendre Város Képviselő-testülete további 7 éven keresztül biztosította, de már csak a csatorna és a gáz gerincvezeték megépítése esetén, és csupán a szentendrei állandó lakosok számára.

A jelenleg hatályos 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet már nem teszi lehetővé teljes adómentesség megadását kommunális beruházás jogcímén egyetlen adóalany számára sem, de kedvezmények igénybevételére továbbra is él a lehetőség. A kedvezményre jogosító beruházások köre kibővült az útépítésekkel, valamint a más településen élők, de Szentendrén adót fizetők sincsenek már teljesen kizárva az adókedvezményből.

A kedvezmények elszámolhatósága adónemhez kötődik: azok a magánszemélyek, akik a város közigazgatási területén belül gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna társulásban beruházást hajtanak végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesítenek, a befizetés ? központi költségvetési támogatással csökkentett ? összegével csökkenthetik az önkormányzat által megállapított magánszemélyek kommunális adójának, illetve az építmények után megállapított idegenforgalmi adónak a befizetés évében esedékessé váló összegét. Az érvényesített adócsökkentés mértéke azonban nem haladhatja meg a magánszemélyek kommunális adójánál a fizetendő adó 50%-át, az építmények után megállapított idegenforgalmi adónak pedig a 25 %-át.

Ha a fizetendő adó 50 illetve 25 %-a nem éri el a levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő négy naptári évben esedékes adóval szemben érvényesíthető. Több közmű beruházásban való részvétel esetén, valamint a befizetést követő években történő elszámolás esetén is érvényesül az 50 illetve 25 %-os felső korlát.

A beruházásra történt befizetés bizonylatait célszerű bemutatni az adócsoportnál (akár fénymásolat beküldésével is), az adókedvezmények gördülékenyebb igénybevétele érdekében.

Szükséges okmányok

Aktívkorú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélykérelme

Ápolási díj kérelem

Ápolási díj - környezettanulmány

Ápolási díj háziorvosi szakvélemény

Átmeneti segély (felnőtt) kérelem

Átmeneti segély (kiskorú) kérelem

Beiskolázási segély kérelem

Beiskolázási segély (nagykorú) kérelem

Étkezés térítési segély kérelem

Étkezés térítési segély - intézményi nyilatkozat

Fűtési segély kérelem

Fűtési segély - nyilatkozat

Gyerektartási nyilatkozat

Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására (pdf)

Jövedelemigazolás(munkáltatói) - 12 havi

Jövedelemigazolás (munkáltatói) - 6 havi

Jövedelemigazolás (munkáltatói) 3 havi

Jövedelemigazolás (munkáltatói) tárgyévet megelőző

Jövedelemnyilatkozat (kérelmező)

Kamatmentes szociális kölcsön kérelem

Krízissegély kérelem

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására (pdf)

Lakásfenntartási kiadások összesítője

Lakásfenntartási támogatás folyosítási kérelme

Lakbértámogatási kérelem

Lakbértámogatási kérelem- gyógyszerktg. igazolás

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás kérelme

Munkanélküli nyilatkozata (alkalmi munka)

Munkanélüli nyilatkozata (jöv.nélkül)

Rendkívüli gyermek támogatási kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kérelem

Rendszeres gyermekv. támog. - nyilakozat

Rendszeres gyermekv. támog.-környezettanulmány

Rendszeres gyermekv. támog.-vagyonnyilatkozat

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására (pdf)

Szociális ellátás kérelem+orvosi igaz.+jöv.igaz.

Vagyonnyilatkozat

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo